Disporopsis pernyi

Evergreen to 16 inches, white flowers. Prefers shade to partial sun. Tolerates dry soil. Zone 7.

Disporopsis pernyi

Dwarf Solomon Seal

Disporopsis pernyi