Euphorbia cyparissias 'Fen's Ruby'

Purplish-red tips on needle-like foliage. Naturalizes. 1 to 2 ft. Best in sun.

Euphorbia cyparissias 'Fen's Ruby'

Fen's Ruby Spurge

Euphorbia cyparissias 'Fen's Ruby'